Stockholmstrafiken engagerar igen

Mitt inlägg i förrgår som handlade om Naturvårdsverkets kritik av Vägverkets ”Vägutredning för effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsregionen” engagerade många läsare. Jag har fått många mail och synpunkter, och flera menar att detta kommer att bli en het diskussion i höst. Den enda som kommenterat direkt på bloggen är Göran Tegnér på WSP, som varit med om att ta fram en del av beslutsunderlaget. Han tycker att Naturvårdsverket har fel.

Nu visar det sig att SIKA instämmer i kritiken och också spär på den inom flera andra aspekter. SIKA ser precis som Naturvårdsverket problem med transparensen i beslutsunderlaget och då särskilt den samhällsekonomiska kalkylen och koldioxidberäkningarna där. SIKA har i sitt remissvar fokus på de transportpolitiska målen.

Man konstaterar att det finns stora osäkerheter i den redovisade kalkylen. Man pekar också på bristerna i transperens, precis som Naturvårdsverket. Det går helt enkelt inte att följa beräkningarna, och den nya SAMKALK-modellen ger helt andra svar när det gäller koldioxidutsläppen än vad man kunnat vänta sig.

Så här skriver SIKA om det transportpolitiska målet ”God miljö”:

”I den samhällsekonomiska kalkylen anges koldioxidutsläppen tvärtom minska i vägutbyggnadsalternativen, trots ett ökat trafikarbete. Anledningen är enligt den jämförande analys som har gjorts att det sker omfördelning av trafik från främst innerstadsgator till trafikleder. Dessa omfördelningar uppges uppväga de ökade utsläpp från den nygenererade trafiken som en ny vägförbindelse ger upphov till. Hur denna omfördelning ser ut, t ex avseende restidpunkt, start- och målpunkter, samt hur omfattande den omfördelade trafiken är i relation till den nyalstrade redovisas inte. Posten för drivmedelsskatt i den samhällsekonomiska kalkylen ökar för vägutbyggnadsalternativen, vilket brukar betyda att bränsleförbrukningen ökar, och således kvarstår en osäkerhet om i vilken riktning koldioxidutsläppen egentligen påverkas.”

Men även när det gäller flera av de andra transportpolitiska målen visar SIKA på tveksamheter. I Vägverkets underlag framkommer att de två ratade alternativen (Kombinationsalternativet med spår och vägavgifter, vilket inte utretts tillfredsställande, samt även Diagonal Ulvsunda) har bättre måluppfyllelse för tillgänglighet och därmed för regional utveckling och ekonomisk tillväxt, än det alternativ Vägverket tagit ställning för.

Sammantaget är SIKA:s remisssvar en rejäl sågning av vägutredningen. En av de vitigaste synpunkterna tycker jag finns i remissens inledning:

”När det gäller planeringsprocessen och beslutsunderlaget i ett generellt perspektiv anser SIKA att denna beredningsremiss med dess underlagsdokument och de ansatser och avgränsningar som gjorts i framtagandet av beslutsunderlaget exemplifierar ett alltför snävt synsätt och endimensionellt sektoriellt tänkande. Detta angreppssätt framstår i ett ålderdomligt ljus idag när det blir alltmer tydligt för de flesta att det tvärtom krävs transportslagsövergripande ansatser för att lösa de stora utmaningar som inte bara transportsystemet utan samhället i stort står inför.”

Precis så! Dags att skrota trafikverken och bilda ett enda ”tillgänglighetsverk”!

Länk:
SIKAS:s remisssvar

Dela med dina vänner:


Submit
1 kommentar

Lämna gärna en kommentar

Vill du gå med i diskussionen?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.